KapcsolatOldaltérképBelépés

A Happy Média Kft. Általános Szerzõdési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) mobiltelefonos fizetési elfogadóhely nyújtása tárgyában, melynek elfogadásával Ön, mint Megrendelő, a szolgáltatási feltételeinket magára nézve kötelezőnek elismeri.

Szolgáltató adatai:

Happy Média Kft.
Székhely: 1202 Budapest, Mártírok útja 186.
Adószám: 13752745-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-871400

Hatályos: 2012. január 1. napjától.


1. Általános ismertetés

A Happy Média Kft., mint Szolgáltató a Megrendelő vásárlói számára mobiltelefonjukon vagy interneten elérhető fizetési szolgáltatást (továbbiakban Szolgáltatást) kínál, mellyel Megrendelő termékeinek vagy szolgáltatásainak ellenértékét vásárlóitól, azok mobiltelefonján vagy interneten történő fizetéssel beszedheti.

A Megrendelő a Szolgáltatáson keresztül hozzá érkező megrendeléseket a tevékenységére irányadó előírások szerint teljesíti.

2. A szerződő felek feladatai

2.1 Happy Média Kft. feladatai

Happy Média Kft. vállalja, hogy Szolgáltatás segítségével gondoskodik a Megrendelő által bonyolított Tranzakciók elszámolásáról és a Tranzakciók Szolgáltatáshoz kapcsolódó díjaikkal csökkentett összegét Megrendelő bankszámláján az elszámolási időszakot követően jóváírja.

Happy Média Kft. Szolgáltatás részeként speciális jogosultságokkal online hozzáférést biztosít Megrendelő számára, mely segít Megrendelőnek termékei vagy szolgáltatásai értékesítésével kapcsolatos különféle adminisztrációs, ügyfélszolgálati és elszámolási feladatok elvégzésében.

Szolgáltatás esetleges meghibásodása esetén Happy Média Kft. minden tőle elvárhatót megtesz a hiba elhárítása érdekében. A kiesett szolgáltatási idő okozta kárért, vagy az emiatt esetlegesen elmaradt haszonért Happy Média Kft. felelősséget nem vállal. A felek ezen kártérítési felelősség kizárását kifejezetten elfogadják a jelen szerződés szerinti szolgáltatás speciális és láncolatos természete következtében.

2.2 Megrendelő feladatai

A Megrendelő köteles biztosítani azt, hogy a jelen szerződés szerinti szolgáltatás részéről történő felhasználása nem sért semmilyen jogszabályt, ill. mások törvényes érdekeit, vagy nemzetközi egyezményt, beleértve az adatok titkosságával, nemzetközi hírközlési és műszaki vagy személyi adatok exportjával kapcsolatosakat. A Megrendelő felelős a szolgáltatás használatához szükséges, jogszabályban szabályozott engedélyek beszerzéséért.

Megrendelő vállalja Szolgáltatás felé való csatlakozás kialakítását saját rendszerén belül. Annak minden költségét maga viseli.

Megrendelő által ügyfelei (Vásárló) számára nyújtott szolgáltatás tartalmi részére vonatkozóan minden felelősség Megrendelőt terheli.

Megrendelő köteles Szolgáltatással kapcsolatban ügyfélszolgálatot biztosítani, melyhez szükséges online adathozzáférést Happy Média Kft. biztosítja.

Megrendelő súlyosan megszegi a szerződést abban az esetben, ha a Happy Média Kft. írásbeli felszólítása ellenére a jelen szolgáltatási szerződésben vállaltakat a felszólítástól számított 5 (öt) munkanapon belül nem teljesíti. Ekkor Happy Média Kft. a szerződésszegés jogkövetkezményeként jogosult a szolgáltatás nyújtását azonnali hatállyal beszüntetni, illetve a szolgáltatási szerződést abban foglaltak szerint felmondani.

2.3 A Felek kölcsönös kötelezettségei

2.3.1 Szellemi tulajdonjog, névhasználat

Felek a szolgáltatás valamennyi műszaki dokumentációját bizalmasan kötelesek kezelni és azokba csak azon alkalmazottaiknak engedélyezhetnek betekintést, akiknek a titoktartási kötelezettségüket és a teljes felelősségüket írásban rögzítették. A szolgáltatással összefüggésben ezen személyek tevékenységéért Felek teljes felelősséget vállalnak. Mindaddig, amíg felek e személyek helyett írásban új személyt meg nem jelölnek, a korábbi személyek minősülnek hivatalosnak.

A szolgáltatási szerződés megszűnésekor Happy Média Kft. által átadott technikai dokumentációkat a Megrendelő hiánytalanul köteles visszaszolgáltatni Happy Média Kft.-nak.

2.3.2 Titoktartás, adatkezelés

Felek vállalják, hogy az összes, jelen szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban és az azok alapján ellátott tevékenységük során a tudomásukra jutott minden információt, mint üzleti titkot szigorúan bizalmasan kezelnek. Az így megszerzett információt külső harmadik személyek részére csak a másik Fél erre vonatkozó kifejezett és előzetes írásbeli engedélye alapján tehetik bármilyen módon hozzáférhetővé, ide nem értve a teljesítési segédeket, és a jelen szerződés teljesítésével érintett pénzintézeteket. Ha írásbeli felhatalmazás nélkül, titokként kezelendő információ jut harmadik személy tudomására, és ebből a másik Félnek és/vagy harmadik személynek kára származik, akkor a vétkes Fél teljes anyagi felelősséggel tartozik a másik Féllel és/vagy harmadik személlyel szemben. A Felek ezen felül jogosultak a másik Féllel szemben a titoktartási kötelezettség megsértéséből eredő szerződésszegéssel kapcsolatban felmerülő teljes kárukat érvényesíteni.

2.3.3 Jogszavatosság

Kereskedő kijelenti, hogy sem az általa értékesített termékek vagy szolgáltatások, sem annak részei nem tartalmaznak a hatályos jogszabályokba ütköző tartalmakat. A jelen szerződés aláírásával a Felek kijelentik, hogy az információszolgáltatókra és a tartalomszolgáltatókra, illetve a hirdetések készítőire és közzétevőire vonatkozó érvényes jogszabályok és irányelvek tartalmát ismerik, és az abban foglalt előírásokat kötelező érvényűnek tartják magukra nézve. Csak olyan információt tesznek közzé, melyek nem ütköznek sem a Magyar Köztársaság törvényeibe, sem az általánosan elfogadott erkölcsi és etikai normákba.

2.3.4 Üzemeltetés

Felek saját hatáskörükben az üzemviteli feladatok ellátása érdekében (rendszerek üzembe helyezése, mérések, hibaelhárítás) megteszik a szükséges intézkedéseket. Felek kötelezik magukat arra, hogy a másik Fél rendszerében észlelt hibákat - ideértve a minőség romlását is -, haladéktalanul írásban, illetve e-mail-en jelzik egymás felé. Felek vállalják, hogy jelen szerződés időtartama alatt a tartalomszolgáltatás biztosítása érdekében az általuk nyújtott szolgáltatásokat a karbantartások idején túl nem szüneteltetik.

3. Díjszabás és számlázás

3.1 A Felek közötti elszámolás és számlázás

Happy Média Kft. jelen szerződésben meghatározott Szolgáltatást Megrendelő részére a szolgáltatási szerződésben rögzített díjak ellenében biztosítja.

Happy Média Kft. jelen szerződés értelmében minden tárgyhót követő hónap 10. napjáig számlát állít ki és megküldi azt Megrendelő részére tárgyhó első nap 00:00 órától tárgyhó utolsó nap 24:00 óráig terjedő időszakban Megrendelőhöz kötődő forgalom összegzett díjait a szolgáltatási szerződés szerinti díjszabás szerint. Ezzel egyidejűleg Happy Média Kft. a Megrendelő bankszámlájára átutalja Megrendelőhöz kötődő forgalom díjakkal csökkentett összegét.

3.2 Fizetési feltételek

Happy Média Kft. jelen szerződésben rögzített üzemeltetési és tranzakciós díjakat havonként utólag számlázza Megrendelőnek. Happy Média Kft. az ÁFA törvény mindenkor érvényes szabályainak megfelelő számlát állít ki Megrendelő felé, melynek számlamellékletét Happy Média Kft. által elküldött elszámolási értesítő képezi. A számla teljesítési napja meg kell egyezzen az elszámolás kiküldésének napjával. A fizetési határidő a számla keltétől számított 8 (nyolc) nap.

Az esedékes díjakat Megrendelő számla alapján havonta, a számlán szereplő fizetési határidővel, banki átutalással köteles megfizetni. Késedelmes fizetés esetén Happy Média Kft. a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatra jogosult.

3.3 Vitás kérdések rendezése

A mobiltelefonon illetve interneten történő vásárlás az Vásárló és Megrendelő közötti jogügylet, ezért Happy Média Kft. a Megrendelő és a Vásárló közötti esetleges vásárlással kapcsolatos vitákba nem kapcsolódik be, ezen vitákból eredő teljes felelősségét jelen szerződés aláírásával kizárja.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az elszámolási vitában Happy Média Kft. semmilyen módon nem vesz részt, nem vállal felelősséget az elszámolásból eredő követelések rendezéséért, Happy Média Kft. kizárólag arra vállal kötelezettséget, hogy Megrendelő részére végrehajtott tranzakciók jutalékkal csökkentett összegét Megrendelő bankszámláján adott elszámolási időt követően jóváírja, és erről Megrendelőt tájékoztatja.

A Megrendelő kötelezi magát arra, hogy minden rendelkezésére álló információt és segítséget megad Happy Média Kft.-nek a fizetés körül esetlegesen felmerülő viták tisztázása érdekében.

Happy Média Kft. által üzemeltetett Szolgáltatás biztonságos, zárt számítástechnikai rendszerben lezajló folyamat. Ettől függetlenül előfordulhatnak Vásárlók részéről történő visszaélések. Megrendelő vállalja, hogy minden olyan kárt, veszteséget és költséget visel, amely a Vásárló részéről bekövetkezett esetleges bármilyen visszaélésből adódik.

Happy Média Kft. a Megrendelőt Szolgáltatás online adminisztrációs és elszámolási rendszeréhez Megrendelő számára adott hozzáféréssel tájékoztatja Megrendelőt Szolgáltatásban végrehajtott vásárlások elszámolásáról. Megrendelő 30 napon belül jogosult a tranzakciókkal kapcsolatos bármilyen észrevétel, vagy reklamáció benyújtására.

4. Engedélyek

Megrendelő kijelenti és szavatosságot vállal arra, hogy az általa - a Happy Média Kft. közreműködésével - nyújtott Szolgáltatásra az arra jogosultaktól származó engedéllyel rendelkezik. Egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő bejelentési és engedélyezési kötelezettség megsértéséből, vagy elmulasztásából adódó és harmadik személy által a Happy Média Kft.-vel szemben támasztott kártérítési igény esetén Happy Média Kft. helyett perben és peren kívül helytáll és Happy Média Kft. minden ezzel kapcsolatban felmerült kárát és költségét haladéktalanul megtéríti, illetőleg e károk alól teljes mértékben mentesíti.

5. A szerződés hatálya, felmondása

Jelen szerződés határozatlan időre szól.

A szerződő felek bármelyike jogosult a szerződést indoklás nélkül felmondani tértivevényes levélben. A felmondási idő 30 nap. A szerződés bármely okból és fél által történő felmondásakor a Megrendelő boltját Happy Média Kft. a felmondás kézhezvétele vagy közlése napján kizárja rendszeréből. Happy Média Kft. ezen időponttól további Tranzakciókat nem fogad, de az ezen időpontig elvégzett Tranzakciók elszámolását a szerződés megszűnésétől függetlenül elvégzi.

Happy Média Kft. jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha Megrendelő a szerződésben szereplő tevékenységi vagy az árusított termék/szolgáltatás körének megváltozását a változástól számított 15 naptári napon belül nem jelenti be írásban Happy Média Kft.nek vagy a megcélzott tevékenységi kör Happy Média Kft. üzleti céljával nem egyeztethető össze.

A szerződés azonnali hatállyal felmondható abban az esetben, ha a másik fél a jelen szerződést súlyos szerződésszegésnek minősül, ha Megrendelő a szolgáltatás hibás működését okozza; továbbá ha Megrendelő nem hajtatja végre azokat a módosításokat, amelyek szükségesek a hibás működés kijavításához.

Ezeken felül Szolgáltatási szerződést Happy Média Kft. azonnali hatállyal felmondhatja a szolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint, és/vagy ha Megrendelő ellen csőd, vagy felszámolási eljárás indul, ha Megrendelő jelen szerződésből fakadó fizetési és egyéb kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget, ha a műszaki és illesztési paramétereket Megrendelő nem tartja be.

6. Egyéb feltételek

6.1 Alávetéses illetékesség kikötése

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadóak. Felek a Szerződésből eredő jogvitáik elbírálására hatáskörtől függően a Fővárosi Bíróság, illetve a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

6.2 Szerződés teljessége

A Szerződés Felek közötti tárgybeli megállapodás valamennyi feltételét magában foglalja (teljességi záradék). Amennyiben a Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik, a Szerződés hatályon kívül helyez minden a Szerződés tárgyát képező, a Felek közötti korábbi nyilatkozatot, ajánlatot, kötelezettségvállalást, megállapodást vagy egyezséget. A Szerződésbe nem foglalt korábbi nyilatkozatok, ajánlatok, kötelezettségvállalások vagy megállapodások nem képezik a Szerződés részét.

6.3 Vis maior

Egyik Fél sem felelős a Szerződés szerinti kötelezettségeinek nem-, hibás- vagy késedelmes teljesítésért, amennyiben azt Vis Maior Esemény okozta. Vis Maior Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban haladéktalanul értesíteni. Vis Maior Esemény időtartama alatt a Szerződés hatálya szünetel, abban a mértékben, amennyiben a Szerződés teljesítése a Vis Maior esemény miatt nem lehetséges.

7. Egyéb rendelkezések

Happy Média Kft. jogosult Szolgáltatás keretében kialakított on-line fizetési szolgáltatásokat referenciaként publikálni, melynek során azonban a Megrendelő titokvédelmi érdekeit a legnagyobb mértékben szem előtt tartja.

A szolgáltatási szerződésben feltüntetett bármely, a Megrendelőre vonatkozó adat megváltozásáról a Megrendelő köteles Happy Média Kft.-et azonnal írásban, nyilatkozat tétellel tájékoztatni. Ennek elmaradásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért Megrendelő a felelős. A nyilatkozatban szereplő adatokat Happy Média Kft. a nyilatkozat igazolt kézhezvételének napjától tekinti bejelentettnek.

A jelen szerződés csak írásban, mindkét fél megfelelően felhatalmazott képviselői által aláírt dokumentumban módosítható.


Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az idevonatkozó Ptk. jogszabályok az irányadók.